Our philosophy & information

What is the benefit of creative stays for the participants? | Jaký mají tvůrčí pobyty přínos pro účastníka? | ¿En qué consiste el beneficio que los talleres aportan a sus participantes?


  • to develop their ability to look around | podpoří schopnost dívat se kolem sebe | los talleres apoyan la capacidad de mirar y percibir con sensibilidad las cosas que nos rodean
  • to learn to see contexts, causality, connections | učit se vidět souvislosti, poznávat | ayudan a aprender y a discernir contextos, causalidades y afinidades culturales
  • to express thoughts and discovered topics by photography media | vyjádřit myšlenky a nalezená témata obrazem | ofrecen espacio para expresar por medio de imágenes fotográficas las ideas y temas elegidos
  • to point by own photographic expression on any fenomena, story, personality, historical context or environmentally interesting places, typical, forgotten, abandoned, ommited | poukázat fotografií na jakýkoliv jev, příběh, osobnost, historickou souvislost, či prostředí pro dané místo zajimavé, typické, či naopak zapomenuté, opomíjené | a través de la expresión fotográfica pueden apuntar a cualquier fenómeno, relato narrativo, personalidad, contexto histórico o medio ambiente que resultan de interés o que son típicos para el lugar elegido o que – al contrario – por alguna razón cayeron en olvido o han sido relegados
  • impartially and in own art view point at problematic circumstances and indirectly challenge to think about possible reformation | nestranně autorsky upozornit na problematické záležitosti a vyzvat nepřímo k zamyšlení a možné reformě či nápravě | ofrecen un espacio para señalar con imparcialidad a través de una visión personalizada de cada autor a circunstancias problemáticas, invitando así indirectamente a la reflexión y posibles soluciones
  • to learn to capture testimony of certain times in certain regions | zachytit svědectví dané doby v daném místě | enseñan a captar y expresar testimonios sobre un determinado momento histórico en un determinado lugar
  • to support the artist's / photographer's creative process and him/hersef, and promote to public and institutional audience his/her art work | podpořit autorskou tvorbu a propagovat autora samotného, seznámit veřejnost s jeho tvorbou | apoyan la creatividad y promueven a la personalidad del autor y sus trabajos entre el público
What is the benefit to host and support these creative stays for local municipality? | Jaký benefit přináší hostování a podpora putovních tvůrčích pobytů místní samosprávě? | ¿Qué beneficio tiene para las autoridades municipales el hecho de estar invitado o de apoyar las estancias creativas itinerantes de creación fotográfica?


CS: Celkově projde tvůrčími pobyty a dílnami několik desítek účastníků, tím je výsledný fotografický názor na danou oblast velmi pestrý. Tato tvůrčí setkání díky své motivaci a konceptu poslouží také jako výzkum a inspirace pro další potenciální projekty v daném místě, jelikož poukazují na oblasti, jež je možné rozvíjet, změnit, vylepšit, napravit, či vhodně ocenit a plně využít.

Během tvůrčích pobytů se setkávají pohledy těch, kteří obec a kraj dobře znají a těch, kteří jsou “zvenčí". Tím jsou výsledné pohledy a témata mnohem bohatší a často překvapující a inspirující. Často si všimneme věcí kolem nás, až když na ně poukáže někdo právě "zvenčí".

Důležitým aspektem je také postupná tvorba archivní sbírky – výsledné printy zůstavají v místní instituci či obci. Práce autora se tak stávají významným objektivním či subjektvním dokumentárním záznamem do místního archivu a důležitým materiálem pro další generace.

Po uplynutí časosběrného období vzniká ucelená prezentace vybraných souborů ve formě osobité autorské publikace, která se stává alternativou k oficiálním publikacím o kraji.

ES: Las estancias creativas suelen contar con decenas de participantes lo que permite lograr una muy variada visión fotográfica de un determinado lugar o tema. Gracias a su motivación y diseño conceptual, estas estancias creativas y talleres sirven también como una inspiradora plataforma para desarrollar otros posibles proyectos culturales en el lugar con amplio potencial de abarcar y revalorar temas en beneficio de la comunidad.

El taller y estancia creativa permite confrontar la perspectiva de aquellos que conocen muy bien la localidad y la región con las visiones y experiencias creativas “desde fuera”, logrando un enfoque más enriquecedor, frecuentemente sorpresivo y siempre inspirador. A veces necesitamos que venga alguien “de fuera” para que nos demos cuenta y podamos valorar las cosas inmediatas en nuestro alrededor.

Un aspecto importante es también la formación progresiva de una colección de archivo: las impresiones finales de fotografías quedan en poder de las instituciones locales o municipalidades, permitiendo que los trabajos del autor se conviertan en un registro documental, objetivo o subjetivo, del archivo local para ser utilizadas por las generaciones venideras.

Una vez terminado el lapso para la captación del material en cámara rápida, se diseña una presentación integral de colecciones elegidas en forma de una publicación ilustrada especial que viene a ser una alternativa a las presentaciones oficiales sobre la región.
How is final work of participants presented? | Jak jsou výsledné práce účastníku prezentovány? | ¿En qué forma se presentan los trabajos finales de los participantes?


CS: Závěrem každého dílu fotografického tvůrčího pobytu je výstava v daném místě zahájena vernisáží za účastí veřejnosti a představitelů spolupracujích institucí či samospráv, doprovázena tištěným katalogem.

Volba vhodného prostoru pro závěrečnou výstavu je další úrovní, která může kreativně napomoci identifikovat místa, jež mají potenciál využití např. k prezentaci umělecké tvorby. Výstava autorských výstupů na taková místa přivede život a podpoří jejich využití I do budoucna.

Mezi atraktivní možnosti instalací patří mimo jiné OPEN-AIR a SITE-SPECIFIC, jež se mohou provozovat I během pandemií, což je velká výhoda pro kulturu a společenský život i v takových časech.

Dále jsou práce představeny v on-line prostoru (web a soc. sítě), a po uplynutí časosběrného období také ve formě osobité autorské publikace, jež se stává alternativou k oficiálním publikacím o kraji.

ES: Al concluir cada edición della estancia creativa fotográfica, se inaugura una exposición en el lugar del taller con asistencia del público y representantes de las instituciones involucradas o autoridades municipales. La exposición estará acompañada por un catálogo impreso.

La elección del espacio para la celebración de la exposición final constituye otra herramienta que puede, de manera creativa, ayudar a identificar y rescatar lugares con potencial de convertirse en escenarios de presentación de actividades artísticas y culturales. La exposición de los trabajos de autor dará una nueva vida a estos lugares y ayudará a su aprovechamiento en el futuro.

Entre las posibilidades atractivas de instalación y presentación están también los espacios “open-air” y espacios “site-specific” que permiten el uso inclusivamente en situaciones similares a la emergencia pandémica que hemos vivido últimamente y que han demostrado sus capacidades para mantener la vida social y cultural en tiempos difíciles.

Los trabajos de autor se presentan por supuesto en línea (sitios web y redes sociales) y después de finalizar el lapso de captación en cámara rápida también en forma de una publicación ilustrada especial de nuestra autoría que viene a ser una alternativa a la edición de materiales de promoción oficiales sobre la región.
Where and how often do our creative stays take place? | Kde a jak často se tvůrčí pobyty konají? | ¿Dónde y con qué frecuencia tienen lugar las estancias creativas?


CS: Projekt je dlouhodobý a časosběrný, každoročně jsou realizovány pravidelně se opakující ročníky vždy na stejném místě. Tím vzniká tradice. Pracujeme s tradicí, tvoříme ji, ale zároveň je každý ročník velmi současný, zaznamenává aktuální vývoj a rozvoj v daném místě, ovlivňuje jej. Potkávání tradice s inovací rozvíjí svěží pohled, zároveň ctí tradiční a zakořeněné. Základnou pro pořádání pravidelných putovních dílen a tvůrčích pobytů jsou předem zvolená místa navzájem nějak spojená či ke spojení vyzývající v České republice (série dílen Bohemiae Rosa) a na Balleárských ostrovech (série dílen Island Creative). Základní inspirací pro vznik projektu je společná historie mezi Českem a Mallorkou vytvořená vášnivým cestovatelem, vědcem, spisovatelem, milovníkem přírody a mecenášem umění Ludvíkem Salvátorem Toskánským. Cílem je rozvíjet tvůrčí pobyty a setkání v celém evropském prostoru a současnou tvorbou poznávat, osvětlovat a oživovat tradiční a historické zázemí Evropy, přispívat daným oblastem smysluplnými výstupy. ES: El proyecto es a largo plazo, de carácter continuado, como un registro narrativo en cámara rápida (time-lapse). Las estancias creativas se celebran con regularidad todos los años, siempre en el mismo lugar: nuestra ambición es que las distintas ediciones anuales se vayan convirtiendo con el tiempo en una nueva tradición.A pesar que lo tradicional y el respeto a las raíces forman un ingrediente importante de nuestro trabajo, cada edición es a la vez muy contemporánea, siempre con características y facetas propias, recogiendo y expresando visualmente la evolución y los cambios que han ocurrido en una determinada localidad. La confrontación entre la tradición y la innovación siempre trae visiones frescas y más agudas que pueden enriquecer a las localidades que elegimos para ser anfitrionas de los talleres.Como base para la celebración regular de los talleres itinerantes se eligieron con anticipación localidades en la República Checa (serie de talleres Bohemiae Rosa) y las Islas Baleares (serie de talleres Isla Creativa) que comparten vínculos importantes ya desde el pasado y que hoy en día invitan a explorar nuevas afinidades. En sus inicios, el proyecto se inspiró en la historia compartida entre Chequia y Mallorca gracias a la personalidad del apasionado viajero explorador, científico, escritor, amante de la Naturaleza y mecenas de las artes, Luis Salvador de Austria, Príncipe de Toscana.Nuestro objetivo consiste en diseñar y llevar a cabo talleres en todo el espacio europeo para conocer, desvelar y recuperar el trasfondo histórico y tradicional de Europa y enriquecer a las comunidades elegidas como anfitrionas de los talleres con nuestras expresiones creativas.